TDTT-K61, bài 1: Giới thiệu môn học và phần mềm python

Chưa có bình luận

Nội dung buổi này gồm:

 1. Thông tin chung về môn học
 2. “Tư duy tính toán” là gì?
 3. Thuật toán
  • Sơ đồ khối
  • Lưu đồ Nassi–Shneiderman
  • Mã giả
 4. Giới thiệu ngôn ngữ python
 5. Cách thực hiện câu lệnh, chương trình
 6. Bài tập và thảo luận

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: