TDTT-K61, bài 3: Vòng lặp và hàm trong python

Chưa có bình luận

Nội dung buổi này gồm:

  1. Vòng lặp “while”
  2. Vòng lặp “for”
  3. Hàm
  4. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: