TDTT-K61, bài 2: Cơ bản về ngôn ngữ lập trình python

Chưa có bình luận

Nội dung buổi này gồm:

  1. Biến, khai báo chuỗi, khối lệnh
  2. Nhập dữ liệu và xuất dữ liệu
  3. Kiểu dữ liệu và phép toán liên quan
  4. Phép toán “if”
  5. Rẽ nhánh
  6. Và ví dụ minh họa
  7. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: