TDTT-K61, bài 4: Kiểu dữ liệu tuần tự trong python (phần 1)

Chưa có bình luận

Phần lý thuyết:

  1. Kiểu dữ liệu tuần tự (sequential data type)
  2. String (chuỗi)
  3. Bài tập về xử lý chuỗi

Phần bài tập:

Bài tập về vòng lặp, rẽ nhánh và chuỗi.

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: