TDTT-K61, bài 5: Kiểu dữ liệu tuần tự trong python (phần 2)

Chưa có bình luận

Phần lý thuyết:

  1. List (danh sách)
  2. Tuple (hàng)
  3. Range (miền)
  4. Bài tập về dữ liệu tuần tự

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: