TDTT-K61, bài 7: Bài tập về ngoại lệ và xử lý file trong python

Chưa có bình luận

Nội dung của buổi hôm nay:

  1. Bài tập về ngoại lệ: 5 bài tập rèn luyện về cách bắt ngoại lệ, xử lý và tạo ra ngoại lệ theo mục đích của người dùng
  2. Bài tập về tập tin văn bản: luyện tập xử lý dữ liệu văn bản, đọc và ghi file

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: