Android Nâng Cao (AD13L)

Chưa có bình luận

Xin chào,

Đây là khóa học Lập trình Android nâng cao (còn gọi là Android 2), dành cho các bạn đã hoàn thành khóa cơ bản (Android 1). Khóa học mở cho các bạn thuộc lớp AD13L, trung tâm đào tạo lập trình cho di động MobiPro hoặc các bạn thuộc các khóa trước nhưng chưa học chương trình nâng cao.

Nội dụng chính của khóa học này gồm các chủ đề nâng cao trong lập trình Android như:

 • Multithreading + Background Works
 • Custom View
 • Telephony
 • Media Services (image)
 • Media Services (video)
 • Location Base Services
 • Networking + Web services
 • Animations
 • Widgets
 • Sensors
 • Public Apps
 • AdMob

Yêu cầu môn học:

 • Đã hoàn thành khóa học Android Cơ Bản
 • Hiểu biết cơ bản về giao thức mạng, ảnh, video
 • Có kiến thức về thiết kế hướng đối tượng

Giảng viên: Trương Xuân Nam, email: truongxuannam@gmail.com

Chúc các bạn thành công!


Các nội dung chính của khóa học:

Bình luận: