Lý thuyết 1: Multithreading + Background Works

Chưa có bình luận

Chủ đề: Multithreading + Background Works

Những nội dung chính trong bài học này:

 1. Multithreading
  • Threads
  • Multithreading
  • Ưu/nhược điểm của multithread
 2. Tiếp cận của Android
 3. Handler
  • Messages
  • Runnable object
 4. AsyncTask
 5. Timer

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: