Bài tập 7: Sensors + Public Apps + AdMob

Chưa có bình luận

Chủ đề: Sensors + Public Apps + AdMob

Nội dung chính:

  • Bài tập 1: sử dụng ListView hiển thị danh sách các sensor
  • Bài tập 2: hiện thị thông tin chi tiết của sensor được lựa chọn
  • Bài tập 3: nâng cấp ứng dụng La Bàn

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: