Bài tập 1: Multithreading + Background Works

Chưa có bình luận

Chủ đề: Multithreading + Background Works

Nội dung chính:

  • Bài tập 1: dùng AsyncTask để tải website từ Internet
  • Bài tập 2: handler message cho 3 background thread
  • Bài tập 3: ứng dụng báo thức đơn giản

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: