Lý thuyết 3: Telephony + Media Services

Chưa có bình luận

Chủ đề: Telephony + Media Services

Những nội dung chính trong bài học này:

 1. Telephony API
  1. Làm việc với điện thoại
  2. SMS
   • Gửi SMS
   • Nhận SMS
   • Đọc SMS
  3. Tạo và nhận cuộc gọi
 2. Media Services (part I)
  1. Media API
  2. MediaStore
  3. Audio

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: