Lý thuyết 6: Animations & Widgets

Chưa có bình luận

Chủ đề: Animation & Widget

Những nội dung chính trong bài học này:

 1. Animations
  • Nguyên tắc
  • XML vs Code
  • Interpolator
  • Drawable Animation
 2. Widgets
  • Khái niệm
  • Các bước thực hiện
  • Các chú ý
  • Ví dụ về widget có tương tác

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: