Bài tập 6: Animations & Widgets

Chưa có bình luận

Chủ đề: Animations & Widget

Nội dung chính:

  • Bài tập 1: ListView với hiệu ứng animation
  • Bài tập 2: widget hiện IP của thiết bị

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: