Lý thuyết 4: Media Services (continue) + Location Base Services

Chưa có bình luận

Chủ đề: Media Services (continue) + Location Base Services

Những nội dung chính trong bài học này:

 1. Media Services (continue)
  • Video
  • TTS
  • Camera
 2. Location Base Services
  • Global Positioning Services
  • Geocoding Locations
  • Mapping Locations

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: