Bài tập 4: Media Services (continue) + Location Base Services

Chưa có bình luận

Chủ đề: Media Services (continue) + Location Base Services

Nội dung chính:

  • Bài tập 1: ứng dụng chơi video
  • Bài tập 2: ứng dụng đọc chuỗi văn bản tiếng Anh
  • Bài tập 3: log lại vị trí của thiết bị
  • Bài tập 4: sử dụng Google Maps đơn giản nhất

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: