Bài tập 3: Telephony + Media Services

Chưa có bình luận

Chủ đề: Telephony + Media Services

Nội dung chính:

  • Bài tập 1: sửa lại ví dụ chơi nhạc
  • Bài tập 2: ứng dụng nhắc nhớ USSD
  • Bài tập 3: ứng dụng chặn số trong black list

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: