Lý thuyết 7: Sensors + Public Apps + AdMob

Chưa có bình luận

Chủ đề: Sensors + Public Apps + AdMob

Những nội dung chính trong bài học này:

 1. Cảm biến (sensor)
  • SensorManager
  • Các loại sensors
  • Viết ứng dụng La bàn
 2. Các bước để public app
  • Chữ ký số
  • Public app
 3. Quảng cáo với AdMob
 4. Project cuối môn

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: