Bài tập 5: Networking

Chưa có bình luận

Chủ đề: Networking

Nội dung chính:

  • Bài tập 1: trao đổi dữ liệu bằng TCP
  • Bài tập 2: gửi ảnh từ android device sang PC
  • Bài tập 3: thông báo vị trí bằng UDP

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: