Lý thuyết 2: Custom View

Chưa có bình luận

Chủ đề: Custom View

Những nội dung chính trong bài học này:

 1. Kiến trúc chung của View
 2. Hiểu đúng về custom view
 3. Các mức độ custom view
  • Mức 1: tinh chỉnh chi tiết
  • Mức 2: viết lại một phần
  • Mức 3: viết lại phần lớn (giữ lại hành vi)
  • Mức 4: viết lại toàn bộ
 4. Ví dụ custom view mức 2: ProgressBar
 5. Ví dụ custom view mức 3: Spinner
 6. Ví dụ custom view mức 4: ClockView

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: