Các bài lưu

TDC K59 Bài tập 5: làm quen với kiểu string

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài thực hành này:

 • Làm quen với cách dùng kiểu dữ liệu string thông qua việc gọi hàm thành phần
 • Một số bài tập xử lý chuỗi đơn giản, thực hành các hàm xóa, chỉ mục,… của string
Đọc tiếp...

TDC K59 Bài tập 4: ôn tập về vòng lặp

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài thực hành này: Sử dụng kiến thức cơ bản ngôn ngữ C/C++ nửa đầu môn học để giải quyết một số bài toán cơ bản kết hợp giữa vòng lặp, rẽ nhánh và hàm.

Đọc tiếp...

TDC K59 Bài tập 3: hàm và xử lý số

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài thực hành này:

 • Viết một số hàm đơn giản xử lý số
 • Một số bài tập bổ sung về vòng lặp và xử lý số
Đọc tiếp...

TDC K59 Bài tập 2: kết hợp vòng lặp và lựa chọn

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài thực hành này:

 • Thực hành theo các ví dụ trên lớp: kết hợp vòng lặp và câu lệnh lựa chọn, viết hàm sử dụng lặp và lựa chọn
 • Một số bài tập bổ sung về lệnh lặp
Đọc tiếp...

TDC K59 Bài tập 1: bắt đầu lập trình với Dev-C++

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong bài thực hành này:

 • Thực hành theo các ví dụ trên lớp: vào ra dữ liệu, tính toán, thử về vòng lặp
 • Các bài tập chọn lọc từ giờ lý thuyết: tính giá trị đa thức, phân tích số, sử dụng vòng lặp để tính các hàm
Đọc tiếp...

Linux K57: các bài hướng dẫn thực hành môn học

Chưa có bình luận

Thông báo: môn học sẽ sử dụng lại tài liệu hướng dẫn thực hành của khóa trước (K56), các bạn có thể tải các bài hướng dẫn trong phần tài liệu đính kèm với thông báo này.

Chú ý: tùy vào tình hình cụ thể các giảng viên hướng dẫn thực hành có thể điều chỉnh nội dung từng bài cho phù hợp.

Đọc tiếp...

CTD Bài tập 7: Thuật toán phân tích LR(1)

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong buổi thực hành này:

 1. Tìm hiểu về bộ tự động sinh parser “GOLD parser”
 2. Viết máy phân tích LR với bảng chuyển cho trước

Ai làm xong bài 2 có thể gửi bài làm cho thầy giáo vào email: truongxuannam@gmail.com

Đọc tiếp...

CTD Bài tập 6: Thuật toán phân tích LL(1)

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong buổi thực hành này:

 1. Tìm hiểu hoạt động của bộ phân tích LL
 2. Viết hàm tính FIRST(α)
 3. Viết hàm tính FOLLOW(A)

Ai làm xong bài 2 hoặc bài 3 có thể gửi bài làm cho thầy giáo vào email: truongxuannam@gmail.com

Đọc tiếp...

CTD Bài tập 5: Thuật toán phân tích CYK

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong buổi thực hành này:

 1. Hoàn thiện thuật toán CYK từ mã nguồn được thầy giáo cung cấp trên website
 2. Mở rộng khả năng của thuật toán cho suy dẫn rỗng
 3. In cây phân tích và suy dẫn trái từ bảng phân tích CYK

Ai làm xong bài 2 hoặc bài 3 có thể gửi cho thầy giáo bài làm vào email: truongxuannam@gmail.com

Đọc tiếp...

CTD Bài tập 4: Thuật toán bottom-up

Chưa có bình luận

Những nội dung chính trong buổi thực hành này:

 1. Sửa đổi thuật toán để sinh ra mọi phương án suy dẫn
 2. Chuyển đổi từ kết quả là dãy suy dẫn thành cây phân tích cú pháp
 3. Loại bỏ đệ quy trong mã nguồn bottom-up và top-down

Ai làm xong bài 1, 2 hoặc 3 có thể gửi cho thầy giáo bài làm vào email: truongxuannam@gmail.com

Đọc tiếp...