Linux-2022, bài thực hành 2: Phân quyền và quản lý file trên linux

Chưa có bình luận

Nội dung của bài thực hành này:

  1. Đọc giới thiệu về đăng nhập, phân quyền và làm bài tập về tạo người dùng và phân quyền (trang 9 của tài liệu đính kèm)
  2. Đọc phần hướng dẫn về quản lý tập tin và làm các bài tập ở trang 15 và 16 của tài liệu hướng dẫn

Chú ý:

  • Cần ghi chú lại quá trình thực hiện của mình (hoặc xem trong bash history), trước khi kết thúc buổi thực hành, giáo viên sẽ kiểm tra xem quá trình làm của sinh viên như thế nào

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: