Lập trình nâng cao (K62)

Chưa có bình luận

Mục tiêu chính của môn học này bổ sung các kiến thức lập trình C/C++ nhằm giúp sinh viên sẵn sàng bước vào phần Lập trình Hướng đối tượng.

Nội dung chính của môn học gồm:

  • Lập trình hàm: tham số, truyền đối số, nạp chồng hàm, đệ quy,…
  • Kiểu mảng và xâu kí tự: các vấn đề với dữ liệu kiểu loạt
  • Con trỏ và bộ nhớ
  • Kiểu cấu trúc và hợp
  • Làm việc với tập tin

Yêu cầu môn học:

  • Có kiến thức cơ bản về lập trình C/C++ (đã học môn học Nhập môn Lập trình)

Giảng viên: Trương Xuân Nam, email: namtx@wru.vn / truongxuannam@gmail.com

Chúc các bạn thành công!


Các nội dung chính của khóa học:

Bình luận: