LTNC-K62, bài 1: Giới thiệu môn học và nhắc lại kiến thức C/C++

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

  1. Giới thiệu môn học
  2. Nhắc lại kiến thức C/C++
  3. Bài tập

Nội dung thực hành:

  • 3 bài tập làm trên lớp
  • 3 bài tập về nhà

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: