LTNC-K62, bài 2+3: Hàm trong C/C++

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

  1. Cấu chúc chung của hàm
  2. Hiểu về cách hàm hoạt động
  3. Các hàm có sẵn
  4. Phạm vi của biến và của hàm
  5. Truyền tham số trong hàm
  6. Nạp chồng hàm
  7. Hàm đệ quy
  8. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: