LTNC-K62, bài 4+5+6: Kiểu dữ liệu mảng và xâu ký tự trong C/C++

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Kiểu dữ liệu mảng
  1. Khái niệm và khai báo
  2. Mảng nhiều chiều
  3. Mảng vs Vector
  4. Hàm với tham số kiểu mảng
  5. Vòng lặp phạm vi
  6. Các bài toán cơ bản với kiểu mảng
 2. Kiểu xâu kí tự
  1. Khái niệm và khai báo
  2. Các phép toán trên xâu kí tự
  3. Các bài toán cơ bản với kiểu xâu kí tự
  4. Xâu kí tự vs Chuỗi (string)
 3. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: