LTNC-K62, bài 7+8+9: Con trỏ và bộ nhớ trong C/C++

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

  1. Bộ nhớ máy tính
  2. Biến và địa chỉ của biến
  3. Biến con trỏ
  4. Mảng và con trỏ
  5. Bộ nhớ động
  6. Con trỏ hàm
  7. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: