LTNC-K62, bài 10+11+12: Kiểu cấu trúc (struct) và kiểu hợp nhất (union)

Chưa có bình luận

Nội dung chính của buổi học này:

 1. Các kiểu dữ liệu tự tạo
 2. Cấu trúc (struct)
  1. Khai báo
  2. Phép toán
  3. Trường bit
  4. Kích cỡ của struct
 3. Bài tập struct
 4. Hợp nhất (union)
 5. Cấu trúc tự trỏ và danh sách

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: