LTNC-K62: làm và nộp bài kiểm tra 1

Chưa có bình luận

Các thực hiện: sinh viên làm bài trên lớp, mỗi bạn 4 bài, nộp bài vào email của thầy giáo (namtx@wru.vn)

Chú ý:

  • Bài giống nhau sẽ bị cấm thi, kể cả bài giống nhau một cách ngẫu nhiên
  • Email gửi cho thầy cần viết tiêu đề: “K62 nộp bài kiểm tra 1 – Tên sinh viên – Mã sinh viên”, nếu đặt tiêu đề sai có thể bị mất bài làm

Danh sách các bài cần làm theo bảng dưới đây:

Họ Tên Trang 44, slide 2 Trang 25, slide 3 Slide 4 Slide 4
Nguyễn Văn Hoài An Bài 2 Bài 1 Bài 3a, trang 40 Bài 5, trang 42
Lê Đạt Anh Bài 1 Bài 2 Bài 3b, trang 40 Bài 8, trang 42
Nguyễn Đức Anh Bài 2 Bài 1 Bài 3a, trang 40 Bài 5, trang 42
Nguyễn Phương Anh Bài 2 Bài 1 Bài 3c, trang 40 Bài 6, trang 42
Nguyễn Quốc Anh Bài 1 Bài 2 Bài 3b, trang 40 Bài 8, trang 42
Vũ Trọng Bằng Bài 2 Bài 1 Bài 3c, trang 40 Bài 6, trang 42
Nguyễn Gia Bảo Bài 1 Bài 2 Bài 3d, trang 40 Bài 11, trang 42
Trần Thị Hương Chà Bài 1 Bài 2 Bài 3d, trang 40 Bài 11, trang 42
Nguyễn Đức Chiến Bài 2 Bài 1 Bài 4a, trang 41 Bài 7, trang 42
Trần Quý Đạt Bài 1 Bài 2 Bài 4b, trang 41 Bài 5, trang 42
Vũ Trọng Đạt Bài 2 Bài 1 Bài 4a, trang 41 Bài 7, trang 42
Lê Đình Điểu Bài 1 Bài 2 Bài 4b, trang 41 Bài 5, trang 42
Nguyễn Minh Đức Bài 2 Bài 1 Bài 4c, trang 41 Bài 8, trang 42
Nguyễn Văn Đức Bài 1 Bài 2 Bài 3a, trang 40 Bài 6, trang 42
Lưu Ánh Dương Bài 2 Bài 1 Bài 4c, trang 41 Bài 8, trang 42
Phan Thái Dương Bài 2 Bài 1 Bài 3b, trang 40 Bài 10, trang 42
Nguyễn Khắc Hải Bài 2 Bài 1 Bài 4a, trang 41 Bài 8, trang 42
Nguyễn Minh Hiếu (456) Bài 2 Bài 1 Bài 3b, trang 40 Bài 10, trang 42
Nguyễn Minh Hiếu (528) Bài 1 Bài 2 Bài 3a, trang 40 Bài 6, trang 42
Hoàng Yến Hoa Bài 1 Bài 2 Bài 3c, trang 40 Bài 5, trang 42
Phạm Việt Hùng Bài 2 Bài 1 Bài 3d, trang 40 Bài 11, trang 42
Phạm Gia Hưng Bài 1 Bài 2 Bài 4a, trang 41 Bài 8, trang 42
Vũ Ngọc Khoa Bài 2 Bài 1 Bài 4b, trang 41 Bài 6, trang 42
Nguyễn Thanh Lâm Bài 1 Bài 2 Bài 4c, trang 41 Bài 10, trang 42
Trần Trung Lâm Bài 2 Bài 1 Bài 3a, trang 40 Bài 9, trang 42
Nguyễn Ngọc Lưu Ly Bài 1 Bài 2 Bài 3b, trang 40 Bài 5, trang 42
Trần Công Minh Bài 1 Bài 2 Bài 3c, trang 40 Bài 5, trang 42
Nguyễn Hải Nam Bài 2 Bài 1 Bài 3c, trang 40 Bài 7, trang 42
Phạm Trọng Nghĩa Bài 2 Bài 1 Bài 3d, trang 40 Bài 11, trang 42
Lương Nguyễn Minh Ngọc Bài 1 Bài 2 Bài 3d, trang 40 Bài 11, trang 42
Võ Hoàng Quang Nhân Bài 1 Bài 2 Bài 4a, trang 41 Bài 8, trang 42
Trần Hán Quân Bài 2 Bài 1 Bài 4b, trang 41 Bài 6, trang 42
Hồ Minh Quang Bài 1 Bài 2 Bài 4c, trang 41 Bài 10, trang 42
Đặng Văn Thăng Bài 2 Bài 1 Bài 3a, trang 40 Bài 9, trang 42
Nguyễn Khắc Thắng Bài 2 Bài 1 Bài 4a, trang 41 Bài 6, trang 42
Trần Văn Thắng Bài 1 Bài 2 Bài 3b, trang 40 Bài 5, trang 42
Dương Thị Thảo Bài 2 Bài 1 Bài 3c, trang 40 Bài 7, trang 42
Hoàng Quốc Thịnh Bài 1 Bài 2 Bài 3d, trang 40 Bài 11, trang 42
Phạm Khắc Quang Thịnh Bài 2 Bài 1 Bài 4a, trang 41 Bài 6, trang 42
Nguyễn Thư Trang Bài 1 Bài 2 Bài 4b, trang 41 Bài 5, trang 42
Bùi Quang Trọng Bài 1 Bài 2 Bài 4b, trang 41 Bài 5, trang 42
Nguyễn Quang Trung Bài 2 Bài 1 Bài 4c, trang 41 Bài 11, trang 42
Lương Quang Trường Bài 1 Bài 2 Bài 3d, trang 40 Bài 6, trang 42
Bùi Quốc Trưởng Bài 1 Bài 2 Bài 4b, trang 41 Bài 9, trang 42
Ngô Anh Bài 2 Bài 1 Bài 4c, trang 41 Bài 11, trang 42
Nguyễn Mạnh Tuấn Bài 1 Bài 2 Bài 3d, trang 40 Bài 6, trang 42
Nguyễn Vương Kiều Vi Bài 2 Bài 1 Bài 4c, trang 41 Bài 7, trang 42
Doãn Huy Việt Bài 2 Bài 1 Bài 4a, trang 41 Bài 8, trang 42

 

Bình luận: