Các bài lưu

Nhập Môn Tư Duy Tính Toán (K60)

Chưa có bình luận

Khóa học: Nhập Môn Tư Duy Tính Toán
Dành cho: khóa 60, ngành CNTT
Thời gian: học kỳ 2, năm học 2018-2019
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Tin Đại Cương (C++, lớp K60.N12)

Chưa có bình luận

Khóa học: Tin Đại Cương (C++)
Đối tượng học: sinh viên khóa 60
Thời gian: học kỳ 2, năm học 2018-2019
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Thiết Kế & Phát Triển Trò Chơi (K57)

Chưa có bình luận

Khóa học: Thiết Kế và Phát Triển Game
Dành cho: sinh viên khóa 57, khoa CNTT
Thời gian: học kỳ 2, năm học 2018-2019
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Tin Đại Cương (C++, lớp K60.N05)

2 bình luận

Khóa học: Tin Đại Cương (C++)
Đối tượng học: sinh viên khóa 60
Thời gian: học kỳ 2, năm học 2018-2019
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Trí Tuệ Nhân Tạo (K58)

7 bình luận

Khóa học: Trí Tuệ Nhân Tạo
Dành cho: khóa 58, ngành CNTT
Thời gian: học kỳ 1, năm học 2018-2019
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Nhập Môn Tư Duy Tính Toán (K59)

3 bình luận

Khóa học: Nhập Môn Tư Duy Tính Toán
Dành cho: khóa 59, ngành CNTT
Thời gian: học kỳ 1, năm học 2018-2019
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Nhập Môn Lập Trình Khoa Học Dữ Liệu (K58)

2 bình luận

Khóa học: Nhập Môn LT Khoa Học Dữ Liệu
Dành cho: khóa 58, ngành HTTT
Thời gian: học kỳ 2, năm học 2017-2018
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Thiết Kế & Phát Triển Trò Chơi (K56)

1 bình luận

Khóa học: Thiết Kế và Phát Triển Game
Dành cho: khóa 56, khoa CNTT
Thời gian: học kỳ 2, năm học 2017-2018
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Tin Văn Phòng K59 (lớp KT4.1)

Chưa có bình luận

Khóa học: Tin Văn Phòng
Dành cho: khóa 59, nhóm KT4.1
Thời gian: học kỳ 2, năm học 2017-2018
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Chương Trình Dịch (56TH-KH.01)

Chưa có bình luận

Khóa học: Chương Trình Dịch
Đối tượng phù hợp: sinh viên CNTT khóa 56
Thời gian: học kỳ I, năm học 2017-2018
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...