Các bài lưu

Thuật Toán Ứng Dụng (59PM)

2 bình luận

Khóa học: Thuật toán Ứng dụng
Dành cho: sinh viên K59, ngành KTPM
Thời gian: học kỳ 1, năm học 2020-2021
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Thiết Kế & Phát Triển Trò Chơi (58TH)

Chưa có bình luận

Khóa học: Thiết Kế và Phát Triển Game
Dành cho: sinh viên K58, ngành CNTT
Thời gian: học kỳ 2, năm học 2019-2020
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Nhập Môn Tư Duy Tính Toán (K61)

Chưa có bình luận

Khóa học: Nhập Môn Tư Duy Tính Toán
Dành cho: khóa 61, ngành CNTT
Thời gian: học kỳ 1, năm học 2019-2020
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Tin Đại Cương (C++, K61)

Chưa có bình luận

Khóa học: Tin Đại Cương (C++)
Đối tượng học: sinh viên khóa 61
Thời gian: học kỳ 1, năm học 2019-2020
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Thiết Kế & Phát Triển Trò Chơi (58PM)

Chưa có bình luận

Khóa học: Thiết Kế và Phát Triển Game
Dành cho: sinh viên K58, ngành KTPM
Thời gian: học kỳ 1, năm học 2019-2020
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Nhập Môn Tư Duy Tính Toán (K60)

Chưa có bình luận

Khóa học: Nhập Môn Tư Duy Tính Toán
Dành cho: khóa 60, ngành CNTT
Thời gian: học kỳ 2, năm học 2018-2019
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Tin Đại Cương (C++, lớp K60.N12)

2 bình luận

Khóa học: Tin Đại Cương (C++)
Đối tượng học: sinh viên khóa 60
Thời gian: học kỳ 2, năm học 2018-2019
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Thiết Kế & Phát Triển Trò Chơi (K57)

Chưa có bình luận

Khóa học: Thiết Kế và Phát Triển Game
Dành cho: sinh viên khóa 57, khoa CNTT
Thời gian: học kỳ 2, năm học 2018-2019
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Tin Đại Cương (C++, lớp K60.N05)

2 bình luận

Khóa học: Tin Đại Cương (C++)
Đối tượng học: sinh viên khóa 60
Thời gian: học kỳ 2, năm học 2018-2019
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Trí Tuệ Nhân Tạo (K58)

7 bình luận

Khóa học: Trí Tuệ Nhân Tạo
Dành cho: khóa 58, ngành CNTT
Thời gian: học kỳ 1, năm học 2018-2019
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...