Các bài lưu

Linux & Phần Mềm Mã Nguồn Mở (K57TH)

7 bình luận

Khóa học: Linux & Phần Mềm Mã Nguồn Mở
Dành cho: K57 (lớp N03 & N04), khoa CNTT
Thời gian: học kỳ 2, năm học 2016-2017
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Linux & Phần Mềm Mã Nguồn Mở (K56TH)

2 bình luận

Linux và phần mềm mã nguồn mở
Khóa học: Linux & Phần Mềm Mã Nguồn Mở
Dành cho: K56, khoa CNTT
Thời gian: học kỳ 2, năm học 2015-2016
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...