Các bài lưu

Linux & Phần Mềm Mã Nguồn Mở (HK2, 2021-2022)

Chưa có bình luận

Linux và phần mềm mã nguồn mở
Khóa học: Linux & Phần Mềm Mã Nguồn Mở
Dành cho: K61, khoa CNTT
Thời gian: học kỳ 2, năm học 2021-2022
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Linux & Phần Mềm Mã Nguồn Mở (K62)

1 bình luận

Khóa học: Linux & Phần Mềm Mã Nguồn Mở
Dành cho: K62, khoa CNTT
Thời gian: học kỳ 1, năm học 2020-2021
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Linux & Phần Mềm Mã Nguồn Mở (K57TH)

7 bình luận

Khóa học: Linux & Phần Mềm Mã Nguồn Mở
Dành cho: K57 (lớp N03 & N04), khoa CNTT
Thời gian: học kỳ 2, năm học 2016-2017
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Linux & Phần Mềm Mã Nguồn Mở (K56TH)

2 bình luận

Linux và phần mềm mã nguồn mở
Khóa học: Linux & Phần Mềm Mã Nguồn Mở
Dành cho: K56, khoa CNTT
Thời gian: học kỳ 2, năm học 2015-2016
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...