Các bài lưu

Thiết Kế & Phát Triển Trò Chơi (K62)

Chưa có bình luận

Khóa học: Thiết Kế và Phát Triển Game
Dành cho: sinh viên K62, ngành CNTT
Thời gian: học kỳ 1, năm học 2023-2024
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Thiết Kế & Phát Triển Trò Chơi (58TH)

Chưa có bình luận

Khóa học: Thiết Kế và Phát Triển Game
Dành cho: sinh viên K58, ngành CNTT
Thời gian: học kỳ 2, năm học 2019-2020
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Thiết Kế & Phát Triển Trò Chơi (58PM)

Chưa có bình luận

Khóa học: Thiết Kế và Phát Triển Game
Dành cho: sinh viên K58, ngành KTPM
Thời gian: học kỳ 1, năm học 2019-2020
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Thiết Kế & Phát Triển Trò Chơi (K57)

Chưa có bình luận

Khóa học: Thiết Kế và Phát Triển Game
Dành cho: sinh viên khóa 57, khoa CNTT
Thời gian: học kỳ 2, năm học 2018-2019
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Thiết Kế & Phát Triển Trò Chơi (K56)

1 bình luận

Khóa học: Thiết Kế và Phát Triển Game
Dành cho: khóa 56, khoa CNTT
Thời gian: học kỳ 2, năm học 2017-2018
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...