Các bài lưu

Lập trình Python (K64)

Chưa có bình luận

Khóa học: Lập trình Python
Đối tượng học: SV khóa 64 khoa CNTT
Thời gian: Học kỳ 2, năm học 2022-2023
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Lập trình Python (K63)

Chưa có bình luận

Khóa học: Lập trình Python
Đối tượng học: Sinh viên khóa 63 CNTT
Thời gian: Học kỳ 2, năm học 2020-2021
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Lập trình Python (K62)

1 bình luận

Khóa học: Lập trình Python
Đối tượng học: Sinh viên khóa 62 CNTT
Thời gian: Học kỳ 2, năm học 2020-2021
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...