TVP-K59 Bài 12: Biểu đồ và CSDL trong Microsoft Excel

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  • Giới thiệu về biểu đồ
  • Các bước tạo và điều chỉnh biểu đồ
  • Làm việc với CSDL
  • Lọc dữ liệu
  • Các hàm CSDL
  • Tổng kết theo nhóm (PivotTable)
  • Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: