TVP-K59 Bài 09: Công thức và Hàm trong Microsoft Excel

Chưa có bình luận

Các nội dung được trình bày trong buổi này:

  • Công thức trong Excel
  • Các loại địa chỉ trong công thức
  • Phép tính và loại dữ liệu
  • Hàm – khái niệm và cách sử dụng
  • Các hàm xử lý thời gian
  • Các hàm xử lý chữ
  • Các hàm toán học
  • Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: