Lab 3: Làm chủ bộ phân tích thử-sai

Chưa có bình luận

Các bài tập trong buổi thực hành này:

  1. Hoàn thiện mã nguồn được giới thiệu trong giờ lý thuyết
  2. Phân tích top-down trả về suy dẫn phải
  3. Phân tích bottom-up không đệ quy
  4. In ra cây phân tích thay vì thứ tự suy dẫn

Các bài tập yêu cầu viết bằng ngôn ngữ lập trình C#.

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: