Buổi 10: hàm thường dùng trong Microsoft Excel

Chưa có bình luận

Chủ đề: hàm thường dùng trong Microsoft Excel

Nội dung chính:

  • Các hàm lượng giác
  • Các hàm logic
  • Các hàm xử lý theo điều kiện
  • Các hàm tìm kiếm
  • Các hàm thống kê

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: