Các bài lưu

Chương Trình Dịch (56TH-KH.01)

Chưa có bình luận

Khóa học: Chương Trình Dịch
Đối tượng phù hợp: sinh viên CNTT khóa 56
Thời gian: học kỳ I, năm học 2017-2018
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Chương Trình Dịch (K55TH)

Chưa có bình luận

Chương Trình Dịch cho K55
Khóa học: Chương Trình Dịch
Đối tượng phù hợp: sinh viên CNTT khóa 55
Thời gian: học kỳ I, năm học 2016-2017
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Chương Trình Dịch (K54TH-II)

Chưa có bình luận

Chương Trình Dịch cho K55
Khóa học: Chương Trình Dịch
Đối tượng phù hợp: K54 trở về trước, CNTT
Thời gian: học kỳ hè, năm học 2015-2016
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Chương Trình Dịch (K54TH)

Chưa có bình luận

Chương Trình Dịch cho K55
Khóa học: Chương Trình Dịch
Dành cho: sinh viên khóa 54, CNTT
Thời gian: học kỳ 1, năm học 2015-2016
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Chương Trình Dịch (K53TH-II)

1 bình luận

Khóa học: Chương Trình Dịch
Dành cho: sinh viên khóa 53, ngành TH
Thời gian: học kỳ 2, năm học 2014-2015
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...

Chương Trình Dịch (K53TH)

Chưa có bình luận

Khóa học: Chương Trình Dịch
Dành cho: sinh viên khóa 53, ngành TH
Thời gian: học kỳ 1, năm học 2014-2015
Trường Đại Học Thủy Lợi Đọc tiếp...