Các bài lưu

TTUD60TH-BT: Lời giải bài PHẦN-THƯỞNG

1 bình luận

Dưới đây là lời giải bài PHẦN-THƯỞNG trong các bài thực hành mở của môn Thuật Toán Ứng Dụng.

Chú ý rằng đây chỉ là lời giải của một trong những bạn đã đạt 100% điểm, không phải là bài giải mẫu của người ra đề.

 

Đọc tiếp...

Game-K58-TH, bài 7: Unity Networking

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Multiplayer game
 2. Multiplayer flow
 3. Networking
 4. Multiplayer game trong unity
 5. Game Pong, phiên bản mạng
Đọc tiếp...

Game-K58-TH, bài 6: Clone Game Kinh Điển Tetris

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Gameplay
 2. Chuẩn bị tài nguyên
 3. Thiết lập project và các thành phần
 4. Cấu trúc dữ liệu chính
 5. Xử lý sự kiện
 6. Các loại biến cố trong trò chơi
 7. Các mở rộng nên xem xét
Đọc tiếp...

Game-K58-TH, bài 5: Game 2D Đơn Giản

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Xây dựng kịch bản
 2. Chuẩn bị tài nguyên
 3. Thiết lập project và các thành phần
 4. Xây dựng màn hình trò chơi
 5. Xây dựng hành động cho nhân vật chính
 6. Xây dựng hành động cho máy
 7. Xử lý biến cố
 8. Bổ sung các chi tiết khác
 9. Bài tập
Đọc tiếp...

Game-K58-PM, bài 7: Unity networking

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Multiplayer game
 2. Multiplayer flow
 3. Networking
 4. Multiplayer game trong unity
 5. Game Pong, phiên bản mạng
Đọc tiếp...

Game-K58-PM, bài 6: Clone game kinh điển Tetris

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Gameplay
 2. Chuẩn bị tài nguyên
 3. Thiết lập project và các thành phần
 4. Cấu trúc dữ liệu chính
 5. Xử lý sự kiện
 6. Các loại biến cố trong trò chơi
 7. Các mở rộng nên xem xét
Đọc tiếp...

Game-K58-PM, bài 5: Game 2D đơn giản

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

 1. Xây dựng kịch bản
 2. Chuẩn bị tài nguyên
 3. Thiết lập project và các thành phần
 4. Xây dựng màn hình trò chơi
 5. Xây dựng hành động cho nhân vật chính
 6. Xây dựng hành động cho máy
 7. Xử lý biến cố
 8. Bổ sung các chi tiết khác
 9. Bài tập
Đọc tiếp...

CTD Bài 11-A: Mã C# minh họa cho thuật toán CYK

Chưa có bình luận

 

Đọc tiếp...

Mã nguồn: thuật toán CYK bằng C#

Chưa có bình luận

 

Đọc tiếp...

Mã nguồn: thuật toán phân tích top-down bằng C#

Chưa có bình luận

Đọc tiếp...