Game-K58-PM, bài 5: Game 2D đơn giản

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  1. Xây dựng kịch bản
  2. Chuẩn bị tài nguyên
  3. Thiết lập project và các thành phần
  4. Xây dựng màn hình trò chơi
  5. Xây dựng hành động cho nhân vật chính
  6. Xây dựng hành động cho máy
  7. Xử lý biến cố
  8. Bổ sung các chi tiết khác
  9. Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: