Game-K58-PM, bài 7: Unity networking

Chưa có bình luận

Các nội dung chính trong buổi này:

  1. Multiplayer game
  2. Multiplayer flow
  3. Networking
  4. Multiplayer game trong unity
  5. Game Pong, phiên bản mạng

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: