TVP-K59 Bài 11: Bài tập về hàm trong Microsoft Excel

Chưa có bình luận

Các chủ đề rèn luyện trong buổi này:

  • Luyện tập về thiết lập công thức và hàm tìm kiếm
  • Luyện tập các hàm về thời gian
  • Luyện tập về hàm VLOOKUP và HLOOKUP

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: