TVP-K59 Bài 10: Các hàm hữu ích của Microsoft Excel

Chưa có bình luận

Các chủ đề rèn luyện trong buổi này:

  • Các hàm lượng giác
  • Các hàm logic: AND, OR, NOT
  • Các hàm xử lý theo điều kiện: IF, IFERROR, IFNA, SUMIF
  • Các hàm tìm kiếm: VLOOKUP, HLOOKUP, COLUMN, ROW, MATCH
  • Các hàm thống kê: RANK, LARGE, COUNT, COUNTA, COUNTIF, AVERAGE, MIN, MAX, MODE

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: