TVP-K59 Bài 08: Làm quen với Microsoft Excel

Chưa có bình luận

Các nội dung được trình bày trong buổi này:

  • Giới thiệu phần mềm Excel
  • Các thành phần cơ bản
  • Các thao tác với ô và vùng
  • Một số phím di chuyển nhanh
  • Thao tác với menu ngữ cảnh
  • Nhập liệu và định dạng
  • Một số thủ thuật cần biết
  • Bài tập

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: