TVP-K59 Bài 05: In ấn và trộn tài liệu trong Microsoft Word

Chưa có bình luận

Các nội dung được trình bày trong buổi này:

 • In ấn
  • Quy trình in
  • Tính năng Page Setup
  • Tiêu đề trang, chân trang
 • Trộn tài liệu
  • Khái niệm trộn tài liệu
  • Các bước thực hiện
 • Một số chức năng hữu ích

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: