TVP-K59 Bài 04: Bảng biểu và đồ họa trong Microsoft Word

Chưa có bình luận

Các nội dung được trình bày trong buổi này:

 • Bảng biểu
  • Tạo cấu trúc bảng
  • Định dạng bảng biểu
  • Tính toán trên bảng
  • Sắp xếp dữ liệu trên bảng
 • Đồ họa
  • Vẽ khối hình đơn giản
  • Tạo chữ nghệ thuật
  • Chèn ảnh lên tài liệu

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: