TDTT-K60, L3: Làm Việc Với String Trong Python

Chưa có bình luận

Nội dung của buổi thực hành này:

  1. Thực hành theo ví dụ trên slide và bài thầy đã chữa trên lớp (5 bài)
  2. Bài tập bổ sung rèn luyện về xử lý chuỗi (6 bài, trong đó có 1 bài tập mới)

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: