TDTT-K60, L1: Python Cơ Bản

Chưa có bình luận

Nội dung của buổi thực hành này:

  1. Thực hành theo các ví dụ trên lớp lý thuyết
  2. Giải 4 bài tập bổ sung rèn luyện những kĩ năng lập trình cơ bản

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: