TDC-K61, bài 9: Làm việc với kiểu dữ liệu string

Chưa có bình luận

PHẦN 1: Các nội dung lý thuyết

  1. Ôn tập về cách định nghĩa kiểu dữ liệu mới với struct
  2. Chi tiết về cách làm việc của các hàm thành phần của kiểu string
  3. Chữa bài tập kiểu string buổi trước
  4. Các bài tập bổ sung

PHẦN 2: Chữa bài tập

  • Bài thực hành phần rẽ nhánh
  • Bài thực hành phần kết hợp lặp và rẽ nhánh

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: