Slide 8: bài tập về string và vector

Chưa có bình luận

Nội dung cơ bản của buổi này:

  • Nhắc lại nội dung cơ bản của bài trước
  • Mảng gốc (giống và khác so với vector)
  • Bài tập về string và vector

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: