Linux-2022, bài 2: Môi trường làm việc của linux và hệ thống tập tin

Chưa có bình luận

Nội dung lý thuyết của buổi này:

 1. Một số khái niệm cơ bản trong Linux: distro, shell, x-window, repository,…
 2. Cài đặt linux trên máy ảo
 3. Các chế độ làm việc của linux
 4. Môi trường văn bản (console)
 5. Môi trường đồ họa (graphics)
 6. Làm quen với hệ thống file
  • Hệ thống file phân cấp
  • Các thư mục thông dụng
  • Đường dẫn
  • Vị trí hiện tại

Tài liệu đính kèm:

Bình luận: